Obchodné podmienky platné a účinné od 1.1.2019

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Dacony s.r.o tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi: Dacony s.r.o. se sídlem Habrmanova 295/16, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28766946, e-mail: info@dacony.cz, telefon 608140994, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 26240, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.dacony.com (dále jen eshop).

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.4 Kupující odesláním nabídky na uzavření smlouvy (objednávky) potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží, odkaz na všeobecné obchodní podmínky a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, případně název obchodní společnosti, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa (pokud je odlišná od bydliště či sídla).

2.4 Cena veškerého zboží nabízeného na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uváděna samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy, budou-li ze strany prodávajících bezvýhradně akceptovány. Nedojde-li k bezvýhradní akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím, kupní smlouva nebyla uzavřena. Není-li pro prodávajícího jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce akceptovatelný, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

4. Odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy:
 
.docx [11,5 kB]  |    .pdf [73,6 kb]

4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

4.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučeno.

4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být předáno v původním stavu, to jest čisté a nepoškozené. Zboží nesmí být vyprané, ani jiným způsobem čištěné.

4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

4.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny, včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží.

5.3 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny, včetně nákladů na doručení.

5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu 

6. Reklamační řád

6.1 Tento Reklamační řád je platný od 1.1.2019 a je závazný jak pro stranu nakupující tak prodávající.

6.2 Veškeré kontaktní údaje pro uplatnění reklamace jsou uvedeny  v Úvodním ustanovení těchto Obchodních podmínek pod bodem 1.1.

6.3 Kupující má povinnost si při převzetí zásilku a v ní doručené zboží překontrolovat. Pokud jsou na zásilce zřejmé známky poškození, je kupující povinen zkontrolovat, zda došlo k poškození zboží v zásilce či nikoli. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícícho.

6.4 Ihned po obdržení zásilky si kupující zkontroluje doručené zboží v souladu s fakturovanými údaji. Pokud kupující zjistí při této kontrole závadu na zboží, či jakýkoli nesoulad mezi fakturovanými údaji a obdrženým zbožím, je povinen tuto skutečnost prodejci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zásilky, oznámit a to písemně formou elektronické pošty, nebo telefonicky. Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na faktuře, nebo v Úvodním ustanovení těchto Obchodních podmínek pod bodem 1.1. Po uplynutí uvedené lhůty 2 dnů od obdržení se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou co do obsahu a doručení. Pokud kupující bude uplatňovat případné nesrovnalosti po výše uvedené lhůtě, bude toto uplatnění posuzováno jako standardní reklamace v souladu s níže uvedenými reklamačními podmínkami.

6.5 Vznikne-li na zbožím dodaném od nás reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci osobně, telefonicky, písemně nebo formou elektronické pošty. Případné reklamace se řeší v maximální lhůtě 1 měsíce. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nezbytné předložit potvrzený záruční list, pokud byl ke zboží vystaven, a prodejku, nebo fakturu. Bez uvedených dokladů nelze zboží reklamovat. Kupující zboží spolu s popisem závad doručí prodávajícímu k vyřízení reklamace osobně, nebo poštou na adresu uvedenou na prodejním dokladu (faktuře).

6.6 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi, chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevzthuje ani poskytnutá záruka. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení věci obvyklým způsobem, ani na závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku k jinému účelu než je určen.

6.7 V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí veškeré výlohy spojené s přepravou zboží jak dodavateli tak zpět.

7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo odstoupením od smlouvy.

6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

8. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů

8.I. Základní ustanovení

8.I.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Dacony s.r.o.,IČ 28766946 , se sídlem Habrmanova 295/16, Hradec Králové 500 02 (dále jen: „správce“).

8.I.2. Kontaktní údaje správce jsou: Habrmanova 295/16 , Hradec Králové 500 02, email: info@dacony.cz , tel. + 420 608 140 994

8.I.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

8.I.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

8.II.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 7.II.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

8.III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

8.III.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • registrace na webových stránkách www.dacony.com

8.III.2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

8.IV. Doba uchovávání údajů

8.IV.1.  Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

8.IV.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

8.V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

8.V.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • zajišťující marketingové služby: Google Analytics a Google AdWords, Google, Facebook, Seznam
 • Heureka
 • Fio banka a.s. případně jiné bankovní ústavy- finanční operace
 • zajištující účetnictví na základě smlouvy

8.V.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8.V.3. Správce osobních údajů archivuje veškeré Zpracovatelské smlouvy.

8.VI. Vaše práva

8.VI.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

8.VI.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů

8.VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.VII.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.VII.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zámků, hesel, firewallu a antivirového programu.

8.VII.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.  

8.VIII. Závěrečná ustanovení

8.VIII.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.VIII.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.VIII.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

9. Závěrečná ujednání

9.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

9.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

9.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

9.4 Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, www.coi.cz (Štěpánská 567/15, 120 000 Praha 2).


 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019

Nechcem, aby mi čokoľvek utieklo
Chcete prednostne dostávať aktuálne informácie? Vyplňte a odošlite nám váš e-mail (odhlásenie možné kedykoľvek).